Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden van www.sayila.nl

Welkom bij deze Sayila International BV Internet Site (hierna: de “Site”) in het World Wide Web. Gelieve deze Site met gebruiksvoorwaarden, die van toepassing zijn op het gebruik van deze Site en alle transacties met Sayila International BV, hierna te noemen “Sayila”, door te lezen. Zodra u browst, deze Site bezoekt of gebruikt, bevestigt u dat u deze voorwaarden heeft gelezen, begrepen en geaccepteerd. Als u niet met deze voorwaarden akkoord bent, verzoeken wij u geen gebruik van deze Site te maken.

Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Sayila International BV beheert en onderhoudt deze Site vanuit haar kantoor in Schagen. Op (het gebruik van) deze Site en alle transacties met Sayila International BV is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, van welke aard ook, ook die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, zullen uitsluitend voorgelegd worden aan de ter zake bevoegde rechter te Alkmaar, Nederland. Indien u hiermee niet akkoord gaat, maakt u dan alstublieft geen verder gebruik van deze Site. Als u vanuit een ander land deze Site bezoekt, doet u dit op eigen verantwoordelijkheid en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de betreffende lokale regelgeving.

Met uitzondering van de historische informatie die op deze Site is vermeld, heeft de verstrekte bedrijfsmatige en overige informatie veelal betrekking op de toekomst. Deze informatie kan derhalve onzekerheden bevatten.

Inhoud van de site, eigenaar en gebruiksrestricties

De informatie op deze Site, inclusief alle afbeeldingen, illustraties, ontwerpen, foto’s, videoclips, geschriften en andere opgenomen materialen (hierna gezamenlijk aangeduid als “inhoud”), zijn auteursrechtelijk beschermd c.q. betreffen handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten en zijn in beheer van of gelicencieerd aan Sayila International BV, haar moedermaatschappij, zuster- of dochterbedrijven of filialen (hierna gezamenlijk aan te duiden als “Sayila”) of zijn eigendom van andere eigenaren/rechthebbenden. De naam “Sayila”, alsmede het Sayila logo zijn handelsmerken van Sayila International BV.

Het is toegestaan om gedeelten van deze Site te tonen, kopiëren, distribueren, downloaden en in hard copy te printen teneinde:

(1) een bestelling bij Sayila te plaatsen, of

(2) gebruik te maken van deze Site als bron van inkoopinformatie, echter uitsluitend indien en voorzover u de Site niet wijzigt en u alle (auteursrechtelijke) voorbehouden die in deze Site zijn opgenomen respecteert en in de tekst handhaaft.

Behalve in verband met inkoop en bestellingen van artikelen mag niets van de inhoud van deze Site worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw uitgegeven, gedownload, getoond, elektronisch of mechanisch verstuurd, verzonden of opgenomen worden. In geen geval mag de inhoud weergegeven, gefotokopieerd of gereproduceerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sayila of de betreffende (auteurs)rechthebbende.

Let erop dat de hier verleende toestemming onmiddellijk en automatisch vervalt indien u in strijd handelt met één van de op deze Site genoemde gebruiksvoorwaarden of overige bepalingen. Al het van het toegestane gebruik afwijkende gebruik van de inhoud van deze Site, inclusief de verveelvoudiging en openbaarmaking (reproductie, modificatie, distributie, of heruitgifte) voor andere doeleinden dan hierboven omschreven kan een inbreuk op (auteurs)rechten of merkrechten van Sayila opleveren en is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sayila, ten strengste verboden.

Geen garantie

Sayila stelt deze Site ter beschikking teneinde haar klanten een indruk te geven van de artikelen in haar assortiment. Sayila streeft ernaar de informatie op deze Site zo actueel mogelijk te houden maar kan niet garanderen dat de informatie op deze Site steeds volledig, juist of actueel is. Teneinde u van de meest actuele informatie te kunnen voorzien zal Sayila de informatie op deze Site omtrent producten en diensten van tijd tot tijd aanpassen.

Sayila geeft geen garanties met betrekking tot de samenstelling, bruikbaarheid en specifieke toepassingsmogelijkheden van de artikelen. Voor vragen op dit gebied kunt u telefonisch, per brief of per e-mail contact opnemen met Sayila. Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk verder van dienst zijn.

Aan de op deze Site gepubliceerde informatie kan geen enkele garantie omtrent de aangeboden artikelen worden ontleend.

Sayila behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande aankondiging, wijzigingen in de gehanteerde prijzen en voorraad door te voeren.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Sayila is in geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard en omvang ook, welke is of wordt geleden als gevolg van of in verband met de inhoud van en het gebruik (in welke zin ook) van (gegevens op) deze Site.

Sayila is tevens niet aansprakelijk voor schade, van welke aard (letsel-, zaaks- of gevolgschade, zoals bedrijfsschade e.d.) en omvang ook, welke is of wordt geleden als gevolg van of in verband met de aanschaf, de aflevering, het gebruik c.q. het niet of niet-deugdelijk functioneren van de bij Sayila bestelde artikelen.

Over onze prijzen

Prijzen en voorradigheid kunnen zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden.

Sayila behoudt zich het recht voor om verkoop te beperken, waaronder begrepen het recht om verkoop aan wederverkopers c.q. handelaren te verbieden. Sayila is niet aansprakelijk voor eventuele typografische of fotografische fouten.

Opmerkingen van de gebruiker, feedback en andere door u ter beschikking gestelde informatie

U gaat ermee akkoord dat alle gegevens, informatie en opmerkingen die u naar deze Site stuurt of op andere wijze aan Sayila ter beschikking stelt eigendom van Sayila worden en blijven.

Bovendien verklaart u zich akkoord met het feit dat het u verboden is, naar of van deze Site illegaal, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, opruiend, pornografisch of profaan materiaal of ander materiaal dat aanleiding zou kunnen geven tot wettelijke burgerlijk- of strafrechtelijke aansprakelijkheid te verzenden. U bent als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud en strekking van alle opmerkingen die u maakt.

Herziening van de gebruiksvoorwaarden

Sayila is te allen tijde gerechtigd de gebruiksvoorwaarden van deze Site aan te passen of te herzien. Indien een of meerdere van de in deze Site genoemde voorwaarden niet of niet geheel uitvoerbaar blijken, blijven het overige gedeelte van de voorwaarden c.q. de overige voorwaarden van deze Site onverminderd van kracht. Door gebruik te maken van deze Site accepteert u alle wijzigingen en herzieningen. Van eventuele wijzigingen in de op u van toepassing zijnde voorwaarden kunt u kennis nemen door deze Site regelmatig op te roepen.

 
 
 

Internationaal

sayila.nl
sayila.com
sayila-perlen.de
sayila.fr
sayila.es
sayila.be
 

Alle prijzen in EUR en inclusief BTW.